Algemene voorwaarden

Welkom bij Onderwijs HR

Algemene Voorwaarden


 

Artikel 1. Definities


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


- opdrachtnemer: Onderwijs HR, hierna te noemen “opdrachtnemer” die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;


- opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van Onderwijs HR;


- overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Onderwijs HR betreffende een overeengekomen dienstverlening.


 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;


2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;


3. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.


 

Artikel 3. Offertes en prijzen


1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;


2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Dit wordt in de offerte aangegeven;


3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst


1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;


4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;


5. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomsten opdrachtnemer een ruimte ter beschikking te stellen waarin onder goede condities de overeenkomst kan worden uitgevoerd.


 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn


1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 


Artikel 6. Wijzing van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;


3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;


4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


 

Artikel 7. Geheimhouding


1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door partijen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 


Artikel 8. Opzegging


1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen tijd (tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen) of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is. Bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 2 weken tijd (tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen) of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;


2. Indien uit opzegging door opdrachtgever kosten voortvloeien doordat opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens derden niet of niet afdoende kan nakomen, komen die kosten voor rekening van opdrachtgever


 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst


1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:


- indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;


- indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;


2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.


 

Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen


1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer;


2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;


3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 


Artikel 11. Tarief


1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vaste vergoeding overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren;


2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;


3. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld vergelijkbare markttarieven.

 


Artikel 12. Betaling


1. Betaling vindt slechts plaats na facturering van opdrachtnemer aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.


 

Artikel 13. Aansprakelijkheid


Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:


1. de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;


2. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer - of haar ondergeschikten;


3. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


 

Artikel 14. Overmacht


1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen;


2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen;


3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;


4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


 


Artikel 15. Geschillenbeslechting


1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijke te noemen grenzen en termijn;


2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is;


Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


 


Artikel 16. Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.